Cyber ontwikkelt nieuw waardenmodel

Er is de laatste tijd sprake van een herwaardering van de openbare ruimte. Door de coronacrisis, maar ook door belangrijke ontwikkelingen op het gebied van klimaat, duurzaamheid en energie. Mensen maken steeds meer gebruik van de buitenruimte en beseffen dat deze ruimte van grote waarde is. “Om deze waarden zichtbaar en meetbaar te maken, presenteren we dit najaar een nieuw waardenmodel”, vertelt Sjaak van der Vlies.

De openbare ruimte heeft waarde. Voorheen werd er vooral naar de openbare ruimte gekeken als een kostenpost. “Inmiddels raken mensen er steeds meer van overtuigd dat groen, vanuit economisch, sociaal, duurzaam en fysiek perspectief, ook meerwaarde heeft en dus baten oplevert”, vertelt Sjaak van der Vlies, mede-eigenaar van Cyber.

Het is een ontwikkeling die Cyber een paar jaar geleden al signaleerde. Zo zette het bedrijf de afgelopen jaren in haar Groenvisies al in op het sturen op waarden. “Waarom heb ik bomen in de stad? Hoe kan ik daarmee het klimaat verbeteren en de gevolgen van de klimaatverandering, zoals hittestress en wateroverlast, opvangen? Welke bijdrage leveren groengebieden aan het welzijn van mensen? Welk bindend element heeft groen in een woonwijk? Dit soort vragen worden leidend en groen is daarin een belangrijk element.”

Nieuw waardenmodel
Dat Cyber daarmee de goede snaar heeft geraakt, bewijst de tevredenheid onder klanten. “Alle Groenvisies die we het afgelopen 1,5 jaar hebben geschreven, zijn unaniem goedgekeurd door de gemeenteraden en dat is zeker geen vanzelfsprekendheid”, vertelt Sjaak enthousiast.

Concreet betekent dit dat gemeenten op zoek moeten naar de waarden die voor inwoners belangrijk zijn. “Om gemeenten hierbij te helpen werken we momenteel aan een waardenmodel, waarmee we de kwaliteit van de leefomgeving meetbaar en inzichtelijk maken. De Groenvisies hebben daar een belangrijke bijdrage aan geleverd. Inmiddels zijn er 26 waarden vastgesteld, verdeeld over vier thema’s: fysiek, sociaal, planeet en economisch.”

Inspiratiesessies
In het najaar van 2021 organiseert Cyber een aantal inspiratiesessies, om het nieuwe waardenmodel onder de aandacht te brengen. Deze sessies zijn gericht op de verschillende waarden, en het zichtbaar en meetbaar maken van de effecten (kosten en baten) ervan. “Wij hebben niet de wijsheid in pacht, maar zijn er wel van overtuigd dat dit model een waardevol hulpmiddel kan zijn. Daarom willen we het ook samen met onze klanten verder ontwikkelen.”