Gebiedsontwikkeling

Wat speelt er in een gebied en wat is nodig om de leefbaarheid op peil te houden of brengen? Hoe speel je als overheid, samen met andere organisaties, in op de behoeften en hoe breng je die in beeld? ConteXt®, opgericht door Cyber en Morfis, biedt de juiste kennis, aanpak en instrumenten om antwoord op deze vragen te geven. Waar Cyber expert is op gebied van de openbare ruimte, richt conteXt® zich op het brede spectrum van de leefomgeving.

De missie van conteXt® is meer waarde, meer kwaliteit en een wijk waar het plezierig wonen is. ConteXt® biedt de expertise op het gebied van leefbaarheid en gebiedsontwikkeling en combineert deze expertise aan die van de gemeente, bewoners en andere partijen. In de online cartoTool, een tool gebaseerd op GIS, combineren we deze informatielagen zodat een integrale analyse mogelijk is. ConteXt® is ook uw partner voor een gebiedsanalyse middels de ‘gebiedsthermometer’ en voor organisatieadvies over vraaggericht werken.

ConteXt bestaat uit verschillende experts vanuit diverse disciplines: beheer, ontwerp, (burger)participatie, krimp, planologie, welzijn, organisatie-advies en duurzaamheid.

Meer weten? Ga dan naar www.context-adviseurs.nl