Grip op het kapitaal van de openbare ruimte

 

De openbare ruimte vertegenwoordigt een grote maatschappelijke en financiële waarde. Goed beheer is belangrijk om die waarde te borgen. Het gewijzigde Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) biedt een mooie kans om het beheer van kapitaalgoederen op orde te brengen.

De openbare ruimte is een groot kapitaal. Groen, wegen, civiele kunstwerken, riolering en meubilair vertegenwoordigen een grote maatschappelijke en financiële waarde. Goed beheer van deze kapitaalgoederen is belangrijk om die waarde te borgen.

Vanuit het financiële belang zijn gemeenten en provincies dan ook wettelijk verplicht het onderhoud van kapitaalgoederen in de begroting en jaarstukken te verantwoorden. De implementatie van het gewijzigd Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) biedt een mooie kans om het beheer van kapitaalgoederen op orde te brengen.

BVV als leidraad
Het BBV is de leidraad voor gemeenten en provincies bij hun financiële planning en control-cyclus. Het schrijft voor dat in elk geval de kapitaalgoederen wegen, riolering, water, groen en gebouwen in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen aan de orde moeten komen. Ook dwingt het BBV u te checken of alles goed op orde is. Zijn de arealen op orde? Zijn er duidelijke beleidskaders? Is de onderhoudsstaat goed in beeld? En zijn de financiën op orde?

Met een eenvoudige en snelle checklist weet u direct of u in control bent of wat u kunt verbeteren!

Nieuwe wet, nieuwe kansen
Het BBV is gewijzigd, wat kansen biedt om het beheer van uw kapitaal op orde te brengen. De vernieuwde BBV zorgt voor een betere financiële vergelijkbaarheid van gemeenten en betere sturingsmogelijkheden in economisch slechte tijden.

Zo moet je als gemeente en provincie sinds 2017 alle kapitaalgoederen afschrijven, dus ook het groen. Ook heb je een hersteltermijn van maximaal vier jaar om achterstallig onderhoud in te lopen. Daarnaast is een recent beheerplan nodig als een gemeente of provincie een voorziening wil vormen om lasten van groot onderhoud gelijkmatig te verdelen over meerdere begrotingsjaren.

Breng uw beheer op orde. Wij helpen u graag!

  • Wilt u weten of u grip heeft op het kapitaal in de openbare ruimte? Met onze ruime kennis en ervaring van de leefomgeving, brengen we uw situatie snel en overzichtelijk in beeld. U weet of u in control bent en wat u kunt verbeteren.
  • Wilt u weten wat de actuele onderhoudsstaat is en of er sprake is van onderhoudsachterstanden? Met een kwaliteitsmeting door onze schouwers weet u snel hoe u ervoor staat.
  • Wilt u weten of uw beschikbare budget toereikend is, dan kan ons rekenmodel Impact online© u hierbij helpen. Dit is een integraal reken- en kostenprogramma voor de openbare ruimte, waarmee de benodigde budgetten snel te berekenen zijn. De berekening houdt rekening met technische kwaliteit en afschrijving van de inrichting per gebied. Het onderbouwt dat een wijk uit de 70’er jaren eerder aan de beurt is dan een wijk van begin deze eeuw. Met deze doorrekeningen heeft u inzicht in de toekomstige kosten voor beheer en afschrijving van kapitaalgoederen.
  • Of wilt u een compleet, meerjarig en integraal inzicht, uitgewerkt in een bondige rapportage? Dan is het opstellen van een nota kapitaalgoederen een verstandige keuze. In zo’n nota werken we samen met u uit wat het beleidskader is, welke (financiële) consequenties en risico’s dat met zich meebrengt en wat de impact is op de begroting.