Hoe vergroot je de biodiversiteit?

Werkgemeenschap SED (Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland) wil graag meer biodiversiteit binnen haar gemeenten. Cyber werd benaderd om hier concreet invulling aan te geven. Na een zorgvuldige inventarisatie ontwikkelde Cyber vijf scenario’s. Op basis hiervan zijn geschikte locaties aangewezen en is samen gewerkt aan een aantrekkelijkere leefomgeving voor insecten, vogels, amfibieën en kleine zoogdieren.

De werkgemeenschap SED is een samenwerkingsverband van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland. Samen delen deze gemeenten de ambtelijke organisatie. Vanuit het college van Enkhuizen kwam de ambitie om de biodiversiteit binnen de gemeente te vergroten. De ambtelijke organisatie pakte dit op en gaf meteen aan dit ook toe te willen passen bij de partnergemeenten. De focus ligt op het beheer van oevers, bosplantsoen en grassige gebieden.

Cyber werd benaderd door SED om hier concreet invulling aan te geven. De ambities van de drie verschillende besturen gaven enige richting, maar een concreet plan ontbrak. Een zoektocht met SED volgde. Wat wil je bereiken met de maatregelen? Hoe formuleer je een concrete doelstelling? Welke maatregelen leveren substantieel effect? En waar zijn deze toe te passen?

Afweging impact en kosten
Allereerst is onderzocht wat er technisch mogelijk is in het eventueel anders beheren van oevers, bosplantsoen en grassige gebieden. Vooral de afweging tussen impact en kosten was hierbij belangrijk. Welke maatregelen hebben maximaal effect op het verhogen van de biodiversiteit en blijven tegelijkertijd binnen het budget?

Daarnaast zijn er ook veel andere factoren die bepalen welke werkzaamheden op welke locaties nuttig zijn. Denk bijvoorbeeld aan de maatschappelijke impact. Is er weerstand te verwachten vanuit de omgeving? Is er mogelijk strijdigheid met de omgeving? Maar ook financiële overwegingen zijn van belang. Hoe groot is de kans dat een transformatie niet slaagt en wat zijn vervolgens de extra kosten om bij te sturen of de oorspronkelijke staat terug te brengen (afbreukrisico)?

Locaties
Op basis van alle overwegingen is vervolgens een inventarisatie gedaan. Hierbij is nagegaan op welke plekken ander beheer mogelijk is en of dit ook echt bijdraagt aan het vergroten van de biodiversiteit. Hiervan zijn overzichtelijke kaarten gemaakt. Op basis van deze kaarten is bepaald waar het aangepaste beheer wordt toegepast.

Resultaat
Na deze zorgvuldige inventarisatie heeft Cyber een vijftal scenario’s ontwikkeld, die alle vijf financieel zijn doorgerekend. Dit gaf sterk richting aan de besluitvorming: locaties zijn aangewezen en maatregelen vereenvoudigd. Zo is samen met SED een plan gemaakt, waarbij 50% van alle mogelijke kansen werd gerealiseerd tegen 25% van het budget dat noodzakelijk zou zijn voor realisatie van alle kansen. Een plan dat zich eenvoudig liet doorvertalen in onderhoudscontracten, zodat binnen SED stap voor stap gewerkt kan worden aan een aantrekkelijkere leefomgeving voor insecten, vogels, amfibieën en kleine zoogdieren.

Meer info?
Bent u geïnteresseerd in het verhogen van de biodiversiteit in de openbare ruimte? Neem dan contact op met Iefje Soetens via 0172-631720 of 06-21682896.