Inwoners denken actief mee

Cyber Adviseurs en gemeente Bodegraven-Reeuwijk geven het integraal beleid voor de openbare ruimte op vernieuwende wijze vorm. Dorpsverenigingen, inwoners en ondernemers denken daarbij actief mee. Het toekomstige participatieproces krijgt hierdoor al tijdens het opstellen van het beleid blijvend vorm.

Bodegraven-Reeuwijk maakt de omslag naar effectgestuurd werken. De gemeente wil een nieuw perspectief uitwerken voor de openbare ruimte, dat aansluit bij de behoeften van inwoners en ondernemers. Maar hoe creëren we een openbare ruimte die niet alleen schoon, heel en veilig is, maar ook bijdraagt aan andere doelstellingen? Waar inwoners een grotere invloed krijgen en waar thema’s als duurzaamheid, beleving en arbeidsparticipatie een plek krijgen? De gemeente wil haar ambities en opgaven scherpstellen en in balans brengen met de beschikbare middelen. Ze wil het beleid en de aanpak zodanig inrichten dat ze zowel stabiliteit als flexibiliteit bieden.

Onderhoudsplan Leefomgeving
De gemeente heeft Cyber om advies gevraagd bij deze nieuwe manier van werken en het opstellen van het Onderhoudsplan Leefomgeving. Hierbij is bestaand beleid geactualiseerd door invulling te geven aan nieuwe opgaven en ambities. Er is daarbij gewerkt zonder scheiding aan te brengen tussen beleids- en beheeronderdelen; gestructureerd en projectmatig.

Het proces kenmerkt zich door de volgende principes:

  • Samen met inwoners
  • Maatschappelijk rendement
  • Flexibel en realistisch

Samen met inwoners
In juni 2016 zijn Cyber en de gemeente gestart met een interactief proces. Zo zijn er samen met de dorpsteams negen bijeenkomsten georganiseerd, waar ruim achthonderd inwoners hebben meegedacht over de toekomst van de openbare ruimte. Door een uitgekiende aanpak van de avonden, met onder andere stellingen en een wijkspel, is het gelukt om ‘de concrete leefwereld’ van inwoners te verbinden met het benodigde abstractieniveau voor het plan. De opbrengst van de bijeenkomsten zien we terug in de opgaven en levert een goed beeld op van de prioriteiten per kern. Resultaat is een gedragen onderhoudsplan en maatwerk in wensen en aandacht voor de prioriteiten per dorp. 

Maatschappelijk rendement
De openbare ruimte is mede bepalend voor de maatschappelijke en economische waarde van de gemeente. In het plan leggen we de relatie met andere sociale, fysieke en economische doelstellingen. Dit noemen we het maatschappelijk rendement.

Flexibel en realistisch
Het plan is flexibel en biedt ruimte voor initiatieven uit de samenleving. Het biedt een raamwerk op hoofdlijnen voor de komende vier jaar (2018-2021). De missie en de vier opgaven zijn leidend. De flexibiliteit wordt geborgd door de concrete uitwerking van de opgaven per jaar te actualiseren in samenwerking met de inwoners. Het plan is realistisch doordat het aansluit bij de organisatie en de financiële effecten zijn doorgerekend.

Het onderhoudsplan is in de zomer van 2017 vastgesteld. Het plan is niet het slotstuk, maar een onderdeel van een proces waarin we met een open houding in gesprek blijven met de inwoners. Dit is nieuw voor de organisatie. Om de gemeente hierop voor te bereiden, is tijdens het planproces ook veel aandacht geweest voor de ontwikkeling van de organisatie.

De nieuwe werkwijze biedt samenhang tussen techniek, vakkennis en de wensen en initiatieven uit de samenleving.