‘Met passie en energie vooruit!’

Hoe kunnen we de fysieke buitenruimte meer integraal organiseren en de organisatie toekomstbestendiger maken? Met deze vragen klopte de gemeente Winterswijk begin dit jaar aan bij Cyber. Samen werd een nieuw ontwikkeltraject uitgestippeld, om een stevigere basis te creëren voor een toekomstbestendige organisatie.

Om een nieuwe koers uit te kunnen stippelen, is het allereerst van belang om te inventariseren hoe de gemeente ervoor staat. Aan de hand van interviews en gesprekken met medewerkers heeft Cyber informatie verzameld over de organisatie. Hieruit bleek dat er behoefte was aan meer grip op de organisatie en de rollen die de verschillende teams en medewerkers daarbinnen vervullen. Medewerkers willen graag hun regievoerende rol versterken, ook buiten de eigen teams, en inspelen op de actuele maatschappelijke beheeropgaven.

Begrip en kruisbestuiving
Aanvullend op de gesprekken organiseerde Cyber een beeldvormingssessie voor de medewerkers. Het doel van deze sessie was het creëren van begrip en kruisbestuiving door alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Hierbij werden meningen, verwachtingen, ervaringen, ideeën en beelden over de fysieke leefomgeving, maar ook over de eigen organisatie, gedeeld. Om in een later stadium op zoek te gaan naar overeenkomsten, verschillen, gezamenlijke doelen, principes en de vormgeving van de ontwikkeling.

Tijdens de sessie is vooral lang stilgestaan bij het HOE. Hoe komen we tot de STIP? Hoe komen we tot meer regie? Hoe kunnen we de visie van het management vertalen naar de organisatie van de leefomgeving? Hoe kunnen we flexibel en adequaat inspelen op ontwikkelingen en andere vraagstukken? Hoe gaan we om met wensen en input van bewoners?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden, is het van belang eerst te benoemen WAT men wil bereiken. Hierover was iedereen het eens: een prettige woon-, werk- en leefomgeving. Deze ambitie omvat bijvoorbeeld ook een toekomstbestendige en toegankelijke buitenruimte. De gezamenlijke conclusie daarbij was: laat als gemeente aan Winterswijk zien wat je samen doet en bereikt in de openbare ruimte. Verkoop dit op de juiste manier, zodat iedereen trots is op zijn aandeel en de inwoners en politiek trots zijn op de gemeente.

Energieke sessie
Vanuit Cyber waren er drie collega’s aanwezig bij de sessie, ieder vanuit zijn/haar eigen expertise en waarde. Dit zorgde ervoor dat mensen werden geprikkeld en het gesprek niet eenzijdig plaatsvond. Zowel vanuit Cyber als vanuit de gemeente waren de reacties positief. Iedereen was blij dat het mogelijk was om elkaar fysiek te ontmoeten, uiteraard op gepaste afstand.

Het coronavirus, de maatregelen en de consequenties voor het werk waren sowieso een veelbesproken onderwerp, zowel tijdens de sessie als tijdens de pauzes. Het niet in de nabijheid van collega’s kunnen werken, wordt gevoeld. Waar men vroeger even bij een collega langs kon gaan om iets af te stemmen, is de drempel nu veel hoger. Toch hebben we een productieve, betrokken en energieke sessie kunnen houden over de toekomstrichting van de fysieke leefomgeving.

Startpunt ontwikkeltraject
De sessie vormt het startpunt van een ontwikkeltraject waarin niet alleen de visie, structuur en processen worden uitgewerkt, maar juist ook cultuuraspecten zoals houding en gedrag. Kortom: vanuit de vakkennis en passie die al aanwezig is, willen we een stevigere basis creëren voor een toekomstbestendige organisatie!

Wilt u ook weten wat de adviseurs van Cyber voor u kunnen betekenen en berekenen? Neemt u dan contact met ons op via Marcel Aarnink 06-27219335.

Op de hoogte blijven van nieuws en projecten? Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief.