organisatie1
organisatieonderzoek1
organisatieontwikkeling1
opleiding en coaching1
arbeidsbemiddeling1
interimmanagement
beleidenbeheer1
geldenkwaliteit1

Organisatieonderzoek

Cyber Adviseurs maakt inzichtelijk hoe u ervoor staat en helpt u de juiste richting te kiezen. Transparantie, objectiviteit en samenwerking met uw organisatie zijn hierbij essentieel.

Onze organisatieadviseurs werken procesmatig en zoeken inhoudelijk de diepgang. Ze kennen het vakgebied openbare ruimte en zijn in staat om zowel op politiek niveau als op beleids- en uitvoeringsniveau te communiceren.

Wij ondersteunen organisaties bij het uitvoeren van audits, efficiencyonderzoek (Reflex-onderzoek), scenarioanalyses en het opstellen van business- of afdelingsplannen. Dat doen wij voor gemeenten, Rekenkamercommissies, waterschappen, provincies en werkvoorzieningschappen.

Audit- en Reflexonderzoek

Voor organisatieonderzoek past Cyber al geruime tijd de Reflex-onderzoeksmethode toe. Deze methode is bij uitstek geschikt voor het uitvoeren van audits: een analyse van de huidige organisatie. In relatief korte tijd wordt hiermee de organisatie doorgelicht. Reflex bestaat uit een aantal stappen en gaat uit van het leidende principe ‘lezen, zien en horen’.

Eerst brengen we in beeld welke vragen, verwachtingen en problemen er spelen in het beheer of de beheerorganisatie. Op basis daarvan doen we een grondige analyse. Vervolgens brengen we een gedegen en onderbouwd advies uit waarmee u in beeld krijgt welke aanpassingen er nodig zijn.

Wat biedt het Reflex-onderzoek?

 • Maakt, zowel buiten als binnen, bestuurlijke doelen tastbaar.
 • Een positieve beweging in de organisatie, vaak al voordat het onderzoek is
  afgerond.
 • Een integrale toets om te zien waar u staat met uw organisatie.
 • Houvast bij het vormen van een toekomstgericht ontwikkelplan.
 • Onderzoekers die het werkveld kennen.
 • Geeft informatie voor een financiële doorrekening en de te verwachten
  besparing.

Scenario-onderzoek

Diverse gemeentelijke organisaties zijn zich aan het voorbereiden op hun nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Gemeenten willen weten welke organisatiestructuur hier het beste bij past, in het bijzonder wat betreft de eigen buitendienst.

Cyber helpt gemeenten middels onafhankelijk scenario-onderzoek aan een gedegen advies. De scenario’s die Cyber samen met de gemeente onderzoekt, zijn onder meer de volgende:

 • Compacte eigen dienst
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Overheids-BV of -NV
 • Uitbesteding aan de markt

Per scenario brengen wij op meerdere beoordelingscriteria de kansen en risico’s in beeld. Dit doen wij samen met uw organisatie. Zo stellen we in overleg met u de toetscriteria vast waar de scenario’s op worden beoordeeld, zoals ‘efficiency’ en ‘uitvoering participatiewet’. Resultaat van het scenario- onderzoek is een heldere analyse, die u helpt bij het maken van toekomstbestendige keuzes.

Rekenkameronderzoek

Cyber Adviseurs heeft veel ervaring met het uitvoeren van rekenkameronderzoeken. Doel van een rekenkameronderzoek is om beleid te toetsen en verbeterpunten inzichtelijk te maken. We doen dit vanuit het gestelde normenkader.

We ondersteunen Rekenkamers onder andere in de volgende vraagstukken:

 • Functioneren beheerorganisatie
 • Beheer en onderhoud buitenruimte (wegen, groen en reiniging)
 • Opdrachtgeverschap, samenwerking met marktpartijen
 • Burgertevredenheid en burgerparticipatie

In al onze onderzoeken – en specifiek in dit rekenkameronderzoek – hechten we veel waarde aan:

Objectiviteit – Als Cyber Adviseurs staan wij los van de belangen van de gemeente, maar ook van de belangen van de Rekenkamercommissie.
Samenwerking – Objectiviteit betekent niet dat we niet dicht bij de gemeenten kunnen staan. We zoeken juist naar een intensieve samenwerking tijdens het onderzoek.

Als adviesbureau hebben we de verantwoordelijkheid om de gemeente mee te nemen in het proces, uitleg te geven over het normenkader en de methode, en de juiste informatie boven tafel te krijgen. Met deze werkwijze zijn wij in staat om een gedegen analyse uit te voeren, advies op maat te geven en bij te dragen aan een lerende organisatie.

Vakkennis – Inhoudelijke kennis is ons inziens onontbeerlijk in rekenkameronderzoek. Alleen dan zijn we in staat de juiste vragen te stellen en er ‘de vinger achter te krijgen’. Als Cyber Adviseurs voeren we dan ook uitsluitend rekenkameronderzoeken uit binnen het vakgebied openbare ruimte.

Deze site beschrijft hot ED medicijnen kan helpen mensen om een aantal intieme problemen op te lossen. En cialis is een echt beroemd pil en het blijkt effectief te zijn.