organisatie1
beleidenbeheer1
IBOR1
beleids- en beheerplannen1
Visie openbare ruimte1
Burgerparticipatie1
zwerfafvalaanpak1
Contracten en aanbesteding1
geldenkwaliteit1

Visie openbare ruimte

De openbare ruimte staat voor veel uitdagingen. ‘Meer met minder’, burgerparticipatie, regievoering en klimaatverandering zijn ontwikkelingen die van invloed zijn op het beheer van de openbare ruimte. Tegelijkertijd is het de trend om de openbare ruimte niet enkel als investering te zien, maar ook als iets wat waarde aan de leefomgeving toevoegt.

Een (structuur)visie legt deze waarde vast en beschrijft het gewenste toekomstbeeld voor de openbare ruimte. De visie is de vertaling van de strategische doelen en pijlers – bijvoorbeeld uit het coalitieakkoord – naar de openbare ruimte. Het legt de prioriteiten en verbetervoorstellen vast voor de (middel)lange termijn. Daarnaast gaat het in op de rolverdeling tussen de gemeente en de gebruikers van de openbare ruimte.

De kracht van Cyber Adviseurs is dat wij kundig zijn op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. De visies die Cyber samen met de gemeente opstelt, zijn altijd afgestemd op uw situatie en geven u heldere en concrete handvatten. Daarnaast betrekken we stakeholders (bewoners, ondernemers et cetera) bij de visievorming, wat bijdraagt aan het draagvlak voor de visie.

Visie openbare ruimte

Participatie
De openbare ruimte biedt veel kansen voor burgerparticipatie. Of het nu meedenken of actief meedoen is, participatie van burgers draagt bij aan de leefbaarheid van en betrokkenheid bij de openbare ruimte. Samen met u kijken wij graag naar de kansen van participatie en hoe deze in een succesvolle aanpak kunnen worden vertaald.

Cyber Adviseurs begeleidt u graag bij het aangaan van een succesvolle samenwerking met de bewoners op het gebied van het beheer van de openbare ruimte. Wij bieden hiertoe een helder stappenplan, dat altijd wordt afgestemd op uw situatie. Ook hebben wij inspirerende voorbeelden in huis van situaties waar bewoners succesvol bij het beheer zijn betrokken.

Kenmerkend voor Cyber is een praktische aanpak, waarbij we ook stilstaan bij de financiële kant, de communicatie en het monitoren van de effecten van participatie. Desgewenst maken wij samen met u en de bewoners projectplannen, praktische instrumenten als beheerovereenkomsten, begeleiden wij participatietrajecten en monitoren we de (tussen)resultaten.

Het resultaat is een openbare ruimte waar gezamenlijk voor wordt gezorgd, en die bijdraagt aan leefbaarheid en ontmoeting.

Deze site beschrijft hot ED medicijnen kan helpen mensen om een aantal intieme problemen op te lossen. En cialis is een echt beroemd pil en het blijkt effectief te zijn.