organisatie1
beleidenbeheer1
IBOR1
beleids- en beheerplannen1
Visie openbare ruimte1
Burgerparticipatie1
zwerfafvalaanpak1
Contracten en aanbesteding1
geldenkwaliteit1

IBOR

model_cyberIBOR staat voor Integraal Beheer Openbare Ruimte. Onze visie is dat een integrale benadering van de openbare ruimte bijdraagt aan efficiency en aansluit bij de beleving van bewoners.

Een IBOR-plan legt de gewenste beheerkwaliteit van de openbare ruimte en de ambities vast en zet deze af tegen de huidige kwaliteit en financiële middelen. Met een IBOR-plan van Cyber krijgt u balans in kwaliteit en kosten. Het is hét kader om integraal te werken en te communiceren over kwaliteit.

Cyber heeft jarenlange ervaring met IBOR. Kenmerkend is onze aandacht voor draagvlak en de verbinding met de praktijk.De basis van het IBOR-plan bestaat uit de volgende onderdelen, die worden afgestemd op uw vraag. -Lees verder over IBOR onder het filmpje-

Beeldvorming – Waar hebben we het over?

Wederzijdse verwachtingen over de kwaliteit van de openbare ruimte worden met foto’s en beelden afgestemd. Wat is belangrijk, wat willen we bereiken en welke beleidsthema’s raken het IBOR-plan? Doel van dit onderdeel is ervoor te zorgen dat iedereen hetzelfde beeld voor ogen heeft.

Kwaliteitskader – Welke (beeld)kwaliteit streven we na?

Dit is het beleidsdeel waarin de uitgangspunten met bijbehorende kwaliteitsbeelden voor het beheer van de openbare ruimte worden vastgelegd.

Kwaliteitstoets – Wat hebben we?

Met een schouw of quickscan wordt de huidige kwaliteit van de openbare ruimte beoordeeld. We gaan in op ‘schoon en heel’ en nemen desgewenst ook de beleving mee. De toets laat zien waar de gemeente staat.

Financieel kader – Wat kost het?

In deze stap berekenen we de financiële middelen die nodig zijn voor de huidige kwaliteit en hoe zich dit verhoudt tot de beschikbare middelen. Cyber zet hiervoor Impact Online© in.

Kwaliteitssimulatie – ‘Wat kost de kwaliteit?’

In het kwaliteitskader worden gezamenlijk keuzes gemaakt wat betreft de kwaliteit die u per gebiedstype nastreeft. De kwaliteitssimulatie van Impact Online© maakt de financiële gevolgen van de kwaliteitskeuzes direct inzichtelijk. We noemen dit ook wel het ‘kwaliteitenspel’, het spel dat ook met de raad, het college en bewoners kan worden gespeeld.

Eindresultaat is een goed onderbouwd IBOR-plan dat breed wordt gedragen, waarin het beleid dat richting geeft aan het beheer van de openbare ruimte, voor de komende jaren is vastgelegd

Om in te springen op actuele of specifieke vraagstukken, is het IBOR-plan uit te breiden met verschillende modules. Met deze modules maakt u het IBOR-plan ‘klaar voor de toekomst’. Denk aan:

 • Training over beeldgericht werken
 • Visie op beheer, inrichting en gebruik (Leidraad
 • Inrichting Openbare Ruimte)
 • Bewonersparticipatie
 • Arbeidsparticipatie
 • Wijkgericht werken
 • Communicatie met de interne en externe organisatie
 • Duurzaamheid
 • Leefbaarheid
 • Monitoring
 • Organisatieadvies binnen- en buitendienst

Projecten

Deze site beschrijft hot ED medicijnen kan helpen mensen om een aantal intieme problemen op te lossen. En cialis is een echt beroemd pil en het blijkt effectief te zijn.